Adviesraad

GAIA zoekt door dialoog met werkgevers en universiteiten naar oplossingen voor de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke aardwetenschappers. Het onderzoek naar de loopbaan van vrouwelijke aardwetenschappers in Nederland heeft hier sterk toe aan bij gedragen. Om tot een structurele dialoog met voor aardwetenschappers belangrijke organisaties te komen is er in 2001 besloten een Adviesraad in het leven te roepen, die in oktober van datzelfde jaar is opgestart. Aanvankelijk zijn zeven personen door het bestuur uitgenodigd voor de adviesraad, die allen de uitnodiging hadden aanvaard.

GAIA dankt de volgende bedrijven en instellingen voor hun bijdrage aan de huidige adviesraad: Universiteit Maastricht Centrum voor Gender en Diversiteit, Deltares, WL Delft Hydraulics, Shell E&P, Bureau Aard-en Levenswetenschappen NWO, KNAG, TNO Bouw en Ondergrond, Faculteit Geowetenschappen UU.

GAIA ziet als belangrijkste taken van de Adviesraad het adviseren van GAIA over haar strategie m.b.t. haar streven naar een meer gendergelijke werkomgeving. Het is belangrijk data dit plaats heeft in samenwerking met voor aardwetenschappers belangrijke organisaties. Betrokkenheid vanuit de adviesraadleden is daarbij onontbeerlijk. Tenslotte wordt een positief effect verwacht m.b.t. de uitstraling zowel binnen de aardwetenschappelijke wereld, als naar potentiële nieuwe leden. Het kan andere organisaties overtuigen dat GAIA een serieuze gesprekspartner is.

GAIA bedankt de alle personen, die eerder zitting hebben genomen in de adviesraad. Zij zijn of waren destijds werkzaam als HRM E&P Shell, directeur NWO-ALW, directeur NITG-TNO, voorzitter en penningmeester KNGMG en decaan Geowetenschappen UU.

 
site door Studio With