Wat is GAIA?

GAIA is een netwerk voor vrouwen uit de aardwetenschappen. GAIA biedt vrouwen met een aardwetenschappelijke achtergrond, loopbaan of interesse een mogelijkheid tot ontmoeting en netwerken en wil deze vrouwen ondersteunen in hun (loopbaan)ontwikkeling.

GAIA is opgericht op 9 december 1998. De aanleiding voor de oprichting was dat hoewel het percentage vrouwelijke afstudeerders in de aardwetenschappen sinds de jaren 80 aanzienlijk was gestegen (ca. 30%), het percentage vrouwen werkzaam in het bedrijfsleven en in de aardwetenschappelijke instellingen daar sterk bij achter bleef (slechts 5 tot 15%). Daar is nu enige verandering in gekomen maar de scheve ontwikkeling is nog steeds een feit. Ook dringen vrouwen nauwelijks door tot leidinggevende posities. Na aanleiding van deze constatering heeft GAIA een Loopbaanonderzoek  uitgevoerd dat heeft geleid tot het opzetten van het GAIA Ambassadeursnetwerk (GAN), waarbij GAIA samen met werkgevers en onderwijsinstellingen een bijdrage trachten te leveren aan het realiseren van een meer diverse en gendergelijke werkomgeving met als doel een betere benutting van het vrouwelijk potentieel in de aardwetenschappen te verwezenlijken.

Het netwerk valt als kring onder het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) en is een werkgroep onder het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). GAIA is een lidorganisatie van de Nationale Vrouwen Raad en het European Platform of Women Scientists. Op dit moment heeft GAIA ruim 170 leden. De missie, visie en doelen van GAIA zijn uitgewerkt in een strategisch plan.

Missie

GAIA is een netwerk voor vrouwen uit de aardwetenschappen. GAIA biedt vrouwen met een aardwetenschappelijke achtergrond, loopbaan of interesse een mogelijkheid tot ontmoeting en netwerken en wil deze vrouwen ondersteunen in hun (loopbaan)ontwikkeling. GAIA zal in dialoog met werkgevers en onderwijsinstellingen een bijdrage trachten te leveren aan het realiseren van een meer diverse en gendergelijke werkomgeving met als doel een betere benutting van het vrouwelijk potentieel in de aardwetenschappen te verwezenlijken.

Visie

GAIA verstaat onder gendergelijkheid de situatie waarin vrouwen gelijke kansen in en toegang hebben tot het aardwetenschappelijk speelveld. Dit gaat verder dan het nastreven van een bepaalde getalsmatige verhouding tussen mannen en vrouwen die de opleidingsuitstroom weerspiegelt, maar behelst ook de cultureel-sociale normen en waarden waaronder men functioneert. Een diverse en gendergelijke werkomgeving, die zowel door mannen als vrouwen aantrekkelijk wordt gevonden, draagt bij tot een creatieve en innovatieve organisatie die beter op de maatschappij aansluit.

Doelstelling

De algemene doelstelling van GAIA is belangenbehartiging van vrouwen in de aardwetenschappen, teneinde gendergelijkheid te verwezenlijken.

GAIA zal door middel van lezingen, workshops, excursies en diners het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen vrouwen onderling bevorderen. GAIA zal de actuele stand van de aardwetenschappelijke arbeidsmarkt in kaart brengen en de barrières die vrouwen ondervinden bij de in- en doorstroom inventariseren en zal trachten werkbare oplossingen aan te dragen ten einde verbetering in deze situatie te brengen. Voorstellen zullen worden geformuleerd om beter aan de behoeften van vrouwen tegemoet te komen zodat het talent van deze vrouwen ten volle zal kunnen worden benut (meer info onder: GAIA-loopbaanonderzoek).

Doelgroep

De doelgroep van GAIA zijn alle vrouwen met een aardwetenschappelijke achtergrond, loopbaan of interesse. Onder de aardwetenschappen vallen onder andere de werkvelden geologie, fysische geografie, hydrologie, geochemie, geofysica, technische aardwetenschappen, bodem water en atmosfeer, bodemkunde en milieuwetenschappen. Onze leden werken voor onder andere universiteiten en onderzoeksinstituten, adviesbureaus en groot technologische instituten (GTI’s), in grondstoffen en energie, bij regionale en landelijke overheden of zijn student.

De naam GAIA is ontleend aan de Griekse godin van de aarde. GAIA ontwikkelde zich uit de woeste en ledige ruimte, Chaos, als een ronde schijf die Uranus (de hemel) van Tantaros (de onderwereld) scheidde. Uit haar huwelijk met Uranus ontstonden alle andere goden en mythologische wezens. Het logo van GAIA is buste van de Griekse godin.

Organisatie

GAIA maakt als kring deel uit van het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) en is een werkgroep van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). GAIA is een lidorganisatie van de Nationale Vrouwen Raad en het European Platform of Women Scientists.

 
site door Studio With