Privacyverklaring GAIA

 GAIA ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacy beleid toegelicht.

 

1        GAIA is een vereniging, KvK nummer 28082160, statutair gevestigd in Leiden.
  

2        GAIA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3        GAIA verwerkt persoonsgegevens van leden. De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn:
a. Voor- en achternaam

b. Adresgegevens
c. E-mailadres(sen)
d. Telefoonnummer(s)
e. Beroep en/of functie
f. Geboortedatum

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

4        Andere dan de hiervoor onder a. t/m f. vermelde gegevens worden niet verzameld.
GAIA verzamelt geen gepersonaliseerde gegevens over websitebezoekers.

DOELSTELLING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

5        GAIA verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het informeren over activiteiten voor leden;

Het versturen van nieuwsberichten specifiek voor GAIA leden;

Het beantwoorden van correspondentie van GAIA leden;

Het informeren over actuele ontwikkeling specifiek voor GAIA leden.

 

6        GAIA verwerkt persoonsgegevens:
Wanneer de verwerking noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
Wanneer betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

7        GAIA gebruikt de persoonsgegevens voor geen ander doel dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

8        GAIA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer u zich uitschrijft als lid.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

9        GAIA verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van enige overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting dan wel met toestemming van betrokkene.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

10   GAIA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE, VERGETELHEID EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

11   Betrokkene heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die van hem of haar worden verwerkt. In aansluiting op dit recht heeft betrokkene het recht op rectificatie, vergetelheid van de verwerkte persoonsgegevens dan wel op beperking van de verwerking daarvan.
GAIA respecteert en faciliteert alle rechten die betrokkene heeft ingevolge de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

12   Betrokkene kan een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens indienen alsook een verzoek tot beperking van de verwerking van die gegevens. Een dergelijk verzoek kan worden gezonden aan info@gaia-netwerk.nl.

13   GAIA wijst betrokkene op de mogelijkheid om, indien betrokkene meent dat GAIA de gegevens niet op de juiste verwerkt en, na een verzoek te hebben ingediend zoals in de vorige alinea bedoeld, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Het indienen van een klacht kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

14   GAIA neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde openbaarmaking tegen te gaan.
De betrokkene die de indruk heeft dat zijn of haar persoonsgegevens niet of niet voldoende worden beschermd dan wel aanwijzingen heeft van misbruik, neemt contact op met info@gaia-netwerk.nl.Den Haag, 25 mei 2018 

GAIA is a member of